Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Społeczny Partycypacyjny Audyt Decyzji Administracyjnych SzPADA

W obliczu braku skuteczności próśb kierowanych do ministrów zdrowia i premierów RP, z dodatkowych przyczyn podanych w dokumencie poniżej, Fundacja proponuje urealnienie prawa obywateli do uczestniczenia w postępowaniach administracyjnych na podstawie art. 31 kodeksu postępowania administracyjnego.

Propozycja Fundacji dotyczy zainicjowania prac nad Społecznym Partycypacyjnym Audytem Decyzji Administracyjnych.

Fundacja będzie informować o kolejnych działaniach w tej sprawie.